Trường Đại học Công nghiệp TP. Hồ Chí Minh
Khoa Kế toán Kiểm toán
Giới thiệu AUN-QA
Chủ đề năm học
Giới thiệu về AUN-QA
Ngày đăng: 12-08-2017- Đăng bởi: Admin

Mạng lưới Đảm bảo chất lượng của hệ thống các trường Đại học trong khối ASEAN (AUN-QA) là một nhóm các Cán bộ đứng đầu trong đảm bảo  chất lượng (CQOs) do các trường đại học thành viên AUN chỉ định làm đầu mối điều phối các hoạt động nhằm hiện thực hóa sứ mệnh hài hòa các tiêu chuẩn giáo dục và tìm kiếm cải tiến liên tục chất lượng học thuật của các trường đại học trong ASEAN. Các hoạt động AUN-QA được thực hiện bởi CQO theo Hiệp định Bangkok được thông qua năm 2000, cung cấp một loạt các hướng dẫn để thúc đẩy phát triển hệ thống đảm bảo chất lượng như là công cụ để duy trì, cải thiện và tăng cường giảng dạy, nghiên cứu và tổng thể tiêu chuẩn học tập của các trường đại học thành viên AUN. Kể từ khi Hiệp định Bangkok được thành lập năm 2000, AUN-QA đã tích cực thúc đẩy, phát triển và thực hiện các thực hành đảm bảo chất lượng dựa trên phương pháp thực nghiệm nơi các thực tiễn đảm bảo chất lượng được chia sẻ, thử nghiệm, đánh giá và cải thiện.

(Source: http://www.aun-qa.org)

Đơn vị liên kết