Trường Đại học Công nghiệp TP. Hồ Chí Minh
Khoa Kế toán Kiểm toán
Ban Chủ nhiệm khoa
Chủ đề năm học
Ban chủ nhiệm khoa
Ngày đăng: 15-05-2019- Đăng bởi: Admin

TRƯỞNG KHOA

Tiến sĩ Nguyễn Thị Thu Hiền

Email: nguyenthithuhien@iuh.edu.vn

Quản lý toàn diện các mặt công tác của Khoa Kế toán Kiểm toán bao gồm các nhiệm vụ sau đây:

 • Quản lý giảng viên, nhân viên và người học thuộc khoa theo phân cấp của hiệu trưởng;
 • Lập kế hoạch và tổ chức thực hiện các hoạt động giáo dục đào tạo theo kế hoạch chung của trường;
 • Xây dựng chương trình đào tạo của ngành, chuyên ngành được trường giao nhiệm vụ;
 • Tổ chức biên soạn đề cương chi tiết các môn học;
 • Tổ chức phát triển chương trình đào tạo, xây dựng các đề án, biên soạn tài liệu, giáo trình theo định hướng phát triển của nhà trường;
 • Tổ chức nghiên cứu cải tiến chương trình đào tạo, phương pháp giảng dạy, học tập;
 • Quản lý và kiểm soát đề thi giữa kỳ, cuối kỳ, tổ chức thực hiện kiểm tra, đánh giá kết quả học tập, rèn luyện của sinh viên;
 • Lập kế hoạch và tổ chức thực hiện các hoạt động nghiên cứu khoa học; hợp tác với các tổ chức khoa học và công nghệ, cơ sở sản xuất, kinh doanh liên quan đến ngành nghề đào tạo và huy động sự tham gia của doanh nghiệp vào quá trình đào tạo của khoa;
 • Xây dựng kế hoạch phát triển đội ngũ giảng viên, phát triển ngành nghề đào tạo;
 • Quản lý tài chính của khoa;
 • Quản lý công tác đào tạo ngắn hạn;
 • Thực hiện các nhiệm vụ công tác khác do Hiệu trưởng và Phó Hiệu trưởng phân công.

PHÓ TRƯỞNG KHOA

Tiến sĩ Huỳnh Tấn Dũng

Email: huynhtandung_kt@iuh.edu.vn

 • Phụ trách các công việc liên quan đến xây dựng và phát triển chương trình đào tạo;
 • Phụ trách công tác nghiên cứu khoa học của GV và SV;
 • Phụ trách các công việc liên quan đến nâng cao chất lượng giảng dạy của Giảng viên;
 • Phụ trách công tác quan hệ đối ngoại, kết nối doanh nghiệp, cựu sinh viên;
 • Trực tiếp chịu trách nhiệm quản lý toàn bộ việc sử dụng tài sản và công tác giảng dạy tại phòng D13 (Trung tâm mô phỏng ngành Kế toán);
 • Phụ trách đào tạo ngắn hạn, liên kết ngoài trường;
 • Được ủy quyền ký tên vào các giấy tờ liên quan đến học vụ của sinh viên ngoại trừ ký xóa cột điểm, chỉnh sửa, bổ sung điểm;
 • Thực hiện các nhiệm vụ công tác khác do Trưởng khoa phân công.

PHÓ TRƯỞNG KHOA

Thạc sĩ Cồ Thị Thanh Hương

Email: cothithanhhuong@iuh.edu.vn

 • Phụ trách các công việc liên quan đến xếp thời khóa biểu, xây dựng kế hoạch học tập, xếp lịch học cho sinh viên.
 • Quản lý, cập nhật và theo dõi kế hoạch tiến độ đào tạo của khoa;
 • Phụ trách công việc liên quan đến thi cử, kiểm tra, đánh giá;
 • Phụ trách xét dự thi tốt nghiệp, công nhận tốt nghiệp và quản lý văn bằng, chứng chỉ cấp cho người học;
 • Phụ trách các công việc liên quan đến kiểm định chất lượng và kiểm tra, thanh tra hồ sơ giảng viên, hồ sơ quản lý khoa;
 • Phụ trách các công việc liên quan đến công tác sinh hoạt chủ nhiệm, cố vấn học tập;
 • Phụ trách Đoàn Khoa, Hội SV, CLB Kế toán, lớp đặc biệt, hoạt động phong trào, văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao của khoa v.v…
 • Phụ trách các công việc liên quan đến tài chính của khoa;
 • Được ủy quyền ký tên vào các giấy tờ liên quan đến học vụ của sinh viên ngoại trừ ký xóa cột điểm, chỉnh sửa, bổ sung điểm;
 • Thực hiện các nhiệm vụ công tác khác do Trưởng khoa phân công.

 

Đơn vị liên kết