Trường Đại học Công nghiệp TP. Hồ Chí Minh
Khoa Kế toán Kiểm toán
Bộ phận hỗ trợ
Chủ đề năm học
Bộ phận hỗ trợ
Ngày đăng: 19-05-2019- Đăng bởi: Admin

GIÁO VỤ: BÙI THỊ LAN PHƯƠNG

Điện thoại: 028.38940390 - 851, 852, 234

Email: buithilanphuong@iuh.edu.vn

Công việc phụ trách:

 • Phân môn học (căn cứ số liệu từ phần mềm xếp TKB );
 • Tiếp nhận đăng ký mở bổ sung lớp học phần hệ tín chỉ .(không theo kế hoạch);
 • Phân quyền giáo viên nhập điểm các môn học;
 • Làm Thời khóa biểu các lớp học hàng năm;
 • Làm kế hoạch giảng viên hàng năm;
 • Trực tiếp quản lý và phát các văn bằng, chứng chỉ tốt nghiệp của SV, hết thời hạn lưu tại khoa và chuyển lên P.ĐT lưu trữ theo quy định;
 • Nhận, kiểm tra và lưu trữ bảng xác nhận thông tin SV, đơn xét tốt nghiệp để xét tốt nghiệp cho SV;
 • Xin phòng học tại cơ sở chính;
 • Giải quyết thắc măc về điểm số của sinh viên;
 • Ghi nhận lại những tất cả khiếu nại, vướng mắc của SV-GV (không giải quyết được) tập hợp và báo cáo trưởng/phó khoa;
 • Tiếp SV học theo học tại Khoa;
 • Giải quyết học vụ về đăng ký lớp học phần, đăng ký cải thiện điểm cho sinh viên;
 • Quản lý sổ theo dõi tạm ngưng, dạy bổ sung hay kết thúc TKB giảng dạy của GV;
 • In và quản lý và làm việc với P.TTGD về DS điểm danh các lớp tín chỉ, niên chế thuộc khoa quản lý;
 • Làm việc với Phòng đào tạo về học vụ;
 • Kiểm tra và báo cáo ban chủ nhiệm khoa về CTDT các khóa ( nếu có sai sót);
 • Phối hợp trung tâm phần mềm để giải quyết học vụ sinh viên;
 • Thực hiện các nhiệm vụ công tác khác do trưởng khoa phân công;
 • Quản lý và bán giáo trình, sổ - biểu mẫu kế toán;
 • Đôn đốc GV nhập điểm vào phần mềm;
 • In bảng điểm tốt nghiệp;
 • Chấm công và hàng tháng lập Bảng chấm công, Bảng chấm thi đua ABC nộp phòng Tổ chức – Hành chính.

GIÁO VỤ: NGUYỄN THỊ KIM HƯƠNG

Điện thoại: 028.38940390 - 851, 852, 234

Email: nguyenthikimhuong@iuh.edu.vn

Công việc phụ trách:

 • Lập danh sách và mở lớp học lại cho sinh viên niên chế;
 • Phân quyền giáo viên nhập điểm các môn học;
 • Ghi nhận lại tất cả khiếu nại, vướng mắc của GV, SV (không giải quyết được) tập hợp và báo cáo trưởng/phó khoa;
 • Quản lý và bán giáo trình …
 • Tiếp sinh viên và giải quyết học vụ cho sinh viên;
 • Hỗ trợ làm lịch thi giữa kỳ, cuối kỳ do phó trưởng khoa phân công;
 • Chuẩn bị danh sách dự thi, ghi thông tin giáo viên coi thi, phòng thi lên túi bài thi;
 • Tập hợp danh sách SV trùng lịch thi, chuyển lịch thi cho SV;
 • Làm hợp đồng thỉnh giảng, tiếp nhận thông tin tạm ngưng, báo lịch thi, đề thi…với GV thỉnh giảng;
 • Ký hoàn tất lịch học cho GV đã kết thúc môn học trước tiến độ;
 • Phân danh sách phòng thi tốt nghiệp;
 • Tập hợp đơn phúc khảo điểm thi cuối kỳ, tốt nghiệp;
 • Thủ quỹ thu chi các khoản chi phí phát sinh tại khoa;
 • Làm thanh toán các khoản của khoa với nhà trường, của khoa với giảng viên khoa kế toán;
 • Thống kê số tiết hướng dẫn thực tập tốt nghiệp, thực tập doanh nghiệp của giảng viên với phòng đào tạo, phòng công tác sinh viên;
 • Thu bảng điểm cuối kỳ nộp phòng đào tạo và lưu trữ tại khoa.
 • Thực hiện các nhiệm vụ công tác khác do trưởng khoa phân công.

THƯ KÝ KHOA: NGUYỄN THỊ BẢO CHÂU

Điện thoại: 028.38940390 - 851, 852, 234

Email: nguyenthibaochau@iuh.edu.vn.

Công việc phụ trách:

 • Ghi nhận lại tất cả khiếu nại, vướng mắc của GV, SV (không giải quyết được) tập hợp và báo cáo trưởng/phó khoa;
 • Trực VPK và quản lý tài sản của VPK;
 • Thực hiện công tác văn thư của Khoa, biên tập các văn bản, tổ chức sắp xếp và quản lý các văn bản;
 • Hỗ trợ trưởng khoa chuẩn bị biên bản họp khoa;
 • Hỗ trợ làm lịch thi giữa kỳ, cuối kỳ lớp cao học;
 • Làm lịch bù lớp cao học, đại học, cao đẳng;
 • Tiếp sinh viên, giải quyết học vụ cho sinh viên, hướng dẫn và hỗ trợ sinh viên giải quyết các vướng mắc trong quá trình học tập, chuyển các đơn và yêu cầu của sinh viên đến bộ phận liên quan giải quyết;
 • Tập hợp đơn phúc khảo điểm thi cuối kỳ;
 • Tập hợp đơn và xét thử tốt nghiệp;
 • In bảng điểm sinh viên;
 • Giấy giới thiệu thực tập cho sinh viên;
 • Quản lý và bán giáo trình;
 • Thực hiện các nhiệm vụ công tác khác do trưởng khoa phân công.

CHUYÊN VIÊN: NGUYỄN THANH BÌNH

Điện thoại: 0908.899.393

Email: nguyenthanhbinh@iuh.edu.vn.

Công việc phụ trách:

 • Quản lý trung tâm thực hành mô phỏng;
 • Báo cáo tình hình trang thiết bị tại TTTHMP;
 • Cài đặt, sửa chữa máy tính ở cấp độ cơ bản;
 • Hỗ trợ Khoa trong công tác truyền thông, tuyển sinh trên trang Web và Facebook khoa.

CHUYÊN VIÊN: NGUYỄN HUỲNH DIỄM HƯƠNG

Điện thoại: 0944.266.868

Email: nguyenhuynhdiemhuong@iuh.edu.vn.

Công việc phụ trách:

 • Quản lý trung tâm thực hành mô phỏng và E-learning;
 • Báo cáo tình hình trang thiết bị tại TTTHMP;
 • Cài đặt, sửa chữa phần mềm máy tính ở cấp độ cơ bản;
 • Hỗ trợ Khoa trong công tác truyền thông, tuyển sinh.
Đơn vị liên kết