Trường Đại học Công nghiệp TP. Hồ Chí Minh
Khoa Kế toán Kiểm toán
Bộ phận hỗ trợ
Chủ đề năm học
Bộ phận hỗ trợ
Ngày đăng: 19-05-2019- Đăng bởi: Admin

GIÁO VỤ: BÙI THỊ LAN PHƯƠNG

Điện thoại: 028.38940390 - 851, 852, 234

Email: buithilanphuong@iuh.edu.vn

Công việc phụ trách:

 • Phân môn học (căn cứ số liệu từ phần mềm xếp TKB );
 • Tiếp nhận đăng ký mở bổ sung lớp học phần hệ tín chỉ .(không theo kế hoạch);
 • Phân quyền giáo viên nhập điểm các môn học;
 • Làm Thời khóa biểu các lớp học hàng năm;
 • Làm kế hoạch giảng viên hàng năm;
 • Trực tiếp quản lý và phát các văn bằng, chứng chỉ tốt nghiệp của SV, hết thời hạn lưu tại khoa và chuyển lên P.ĐT lưu trữ theo quy định;
 • Nhận, kiểm tra và lưu trữ bảng xác nhận thông tin SV, đơn xét tốt nghiệp để xét tốt nghiệp cho SV;
 • Xin phòng học tại cơ sở chính;
 • Giải quyết thắc măc về điểm số của sinh viên;
 • Ghi nhận lại những tất cả khiếu nại, vướng mắc của SV-GV (không giải quyết được) tập hợp và báo cáo trưởng/phó khoa;
 • Tiếp SV học theo học tại Khoa;
 • Giải quyết học vụ về đăng ký lớp học phần, đăng ký cải thiện điểm cho sinh viên;
 • Quản lý sổ theo dõi tạm ngưng, dạy bổ sung hay kết thúc TKB giảng dạy của GV;
 • In và quản lý và làm việc với P.TTGD về DS điểm danh các lớp tín chỉ, niên chế thuộc khoa quản lý;
 • Làm việc với Phòng đào tạo về học vụ;
 • Kiểm tra và báo cáo ban chủ nhiệm khoa về CTDT các khóa ( nếu có sai sót);
 • Phối hợp trung tâm phần mềm để giải quyết học vụ sinh viên;
 • Thực hiện các nhiệm vụ công tác khác do trưởng khoa phân công;
 • Quản lý và bán giáo trình, sổ - biểu mẫu kế toán;
 • Đôn đốc GV nhập điểm vào phần mềm;
 • In bảng điểm tốt nghiệp;
 • Chấm công và hàng tháng lập Bảng chấm công, Bảng chấm thi đua ABC nộp phòng Tổ chức – Hành chính.

GIÁO VỤ: NGUYỄN THỊ KIM HƯƠNG

Điện thoại: 028.38940390 - 851, 852, 234

Email: nguyenthikimhuong@iuh.edu.vn

Công việc phụ trách:

 • Lập danh sách và mở lớp học lại cho sinh viên niên chế;
 • Phân quyền giáo viên nhập điểm các môn học;
 • Ghi nhận lại tất cả khiếu nại, vướng mắc của GV, SV (không giải quyết được) tập hợp và báo cáo trưởng/phó khoa;
 • Quản lý và bán giáo trình …
 • Tiếp sinh viên và giải quyết học vụ cho sinh viên;
 • Hỗ trợ làm lịch thi giữa kỳ, cuối kỳ do phó trưởng khoa phân công;
 • Chuẩn bị danh sách dự thi, ghi thông tin giáo viên coi thi, phòng thi lên túi bài thi;
 • Tập hợp danh sách SV trùng lịch thi, chuyển lịch thi cho SV;
 • Làm hợp đồng thỉnh giảng, tiếp nhận thông tin tạm ngưng, báo lịch thi, đề thi…với GV thỉnh giảng;
 • Ký hoàn tất lịch học cho GV đã kết thúc môn học trước tiến độ;
 • Phân danh sách phòng thi tốt nghiệp;
 • Tập hợp đơn phúc khảo điểm thi cuối kỳ, tốt nghiệp;
 • Thủ quỹ thu chi các khoản chi phí phát sinh tại khoa;
 • Làm thanh toán các khoản của khoa với nhà trường, của khoa với giảng viên khoa kế toán;
 • Thống kê số tiết hướng dẫn thực tập tốt nghiệp, thực tập doanh nghiệp của giảng viên với phòng đào tạo, phòng công tác sinh viên;
 • Thu bảng điểm cuối kỳ nộp phòng đào tạo và lưu trữ tại khoa.
 • Thực hiện các nhiệm vụ công tác khác do trưởng khoa phân công.

 

CHUYÊN VIÊN: VŨ MINH ĐỨC

Điện thoại: 0901.402.509

Email: vuminhduc@iuh.edu.vn

Công việc phụ trách:

 • Quản lý trung tâm thực hành mô phỏng;
 • Báo cáo tình hình trang thiết bị tại TTTHMP;
 • Cài đặt, sửa chữa máy tính ở cấp độ cơ bản;
 • Hỗ trợ Khoa trong công tác truyền thông, tuyển sinh trên trang Web và Facebook khoa.

CHUYÊN VIÊN: NGUYỄN HUỲNH DIỄM HƯƠNG

Điện thoại: 0944.266.868

Email: nguyenhuynhdiemhuong@iuh.edu.vn.

Công việc phụ trách:

 • Quản lý trung tâm thực hành mô phỏng và E-learning;
 • Báo cáo tình hình trang thiết bị tại TTTHMP;
 • Cài đặt, sửa chữa phần mềm máy tính ở cấp độ cơ bản;
 • Hỗ trợ Khoa trong công tác truyền thông, tuyển sinh.
Đơn vị liên kết