Trường Đại học Công nghiệp TP. Hồ Chí Minh
Khoa Kế toán Kiểm toán
Thông báo học vụ
Chủ đề năm học
Hướng dẫn thủ tục học vụ cho sinh viên ( các mẫu đơn giải quyết học vụ )
Ngày đăng: 30-06-2020 - Đăng bởi: Vũ Minh Đức

Sinh viên sử dụng những biểu mẫu tương ứng như trong hướng dẫn qui trình học vụ:

1. Đơn xin chuyển bậc đào tạo: tải về

2. Đơn xin chuyển ngành: tải về

3. Đơn xin chuyển điểm: tải về

4. Đơn xin nghỉ học tạm thời: tải về

5. Đơn xin nhập học trở lại (sau thời gian nghỉ học tạm thời): tải về

6. Đơn xin thôi học: tải về

7. Đơn xin chuyển cơ sở: tải về

8. Đơn xin chuyển trường: tải về

9. Đơn xin xét tốt nghiệp - Hệ tín chỉ: tải về

10. Đơn xin xét tốt nghiệp - Hệ niên chế: tải về

11. Đơn xin phúc khảo Kết quả thi tốt nghiệp - Hệ niên chế: tải về

12. Đơn xin thi lại tốt nghiệp - Hệ niên chế: tải về

13. Phiếu xóa học phần: tải về

 

Đơn vị liên kết