Trường Đại học Công nghiệp TP. Hồ Chí Minh
Khoa Kế toán Kiểm toán
Thông báo học vụ
Chủ đề năm học
Thông báo về việc tổ chức vấn đáp các lớp thực tập doanh nghiệp 1, thực tập doanh nghiệp 2, thực tập tốt nghiệp (Đợt 2) học kì 2 năm 2019 – 2020
Ngày đăng: 01-07-2020 - Đăng bởi: Vũ Minh Đức

Thông báo về việc tổ chức vấn đáp các lớp thực tập doanh nghiệp 1, thực tập doanh nghiệp 2, thực tập tốt nghiệp

 (Đợt 2) học kì 2 năm 2019 – 2020

Yêu cầu đối với các sinh viên tham gia buổi vấn đáp

  • Mặc trang phục lịch sự (đồng phục,…)
  • Chuẩn bị 1 quyển báo cáo (đầy đủ nội dung báo cáo + phụ lục),
  • Đi đúng lịch cụ thể như sau:

Mã LHP

Tên môn học

Lớp học

Ngày

Buổi

Phòng

420300283510

Thực tập doanh nghiệp 1

DHKT13A-N3

03/07/2020

Sáng

X13.10

420300283507

Thực tập doanh nghiệp 1

DHKT13B

03/07/2020

Sáng

X13.09

420300283511

Thực tập doanh nghiệp 1

DHKT13B-N2

03/07/2020

Sáng

X13.06

420300283506

Thực tập doanh nghiệp 1

DHKT13C

03/07/2020

Sáng

X12.10

420300283505

Thực tập doanh nghiệp 1

DHKT13D

03/07/2020

Sáng

X12.07

420300283504

Thực tập doanh nghiệp 1

DHKT13E

03/07/2020

Sáng

X11.08

420300283515

Thực tập doanh nghiệp 1

DHKT13F-N2

03/07/2020

Sáng

X11.07

420300283502

Thực tập doanh nghiệp 1

DHKT13G

03/07/2020

Sáng

X11.03

020300294102

Thực tập Tốt Nghiệp

TTTN-CDKT18-HL_D2

03/07/2020

Sáng

X11.01

020300291807

Thực tập doanh nghiệp 2

CDKT19B-N2

03/07/2020

Sáng

X10.06

020300291801

Thực tập doanh nghiệp 2

CDKT19A

03/07/2020

Chiều

V13.04

020300291806

Thực tập doanh nghiệp 2

CDKT19A-N2

03/07/2020

Chiều

V14.06

020300291803

Thực tập doanh nghiệp 2

CDKT19B

03/07/2020

Chiều

V14.05

020300291811

Thực tập doanh nghiệp 2

TTDN2-CDKT19-HL-DOT2

03/07/2020

Chiều

V14.03

020300291804

Thực tập doanh nghiệp 2

CDKT19D

03/07/2020

Chiều

X13.05

020300291805

Thực tập doanh nghiệp 2

CDKT19E

03/07/2020

Chiều

X12.10

020300291810

Thực tập doanh nghiệp 2

CDKT19E-N2

03/07/2020

Chiều

X12.09

422000350302

Thực tập doanh nghiệp 1

DHKT13ATT

03/07/2020

Chiều

X11.09

422000350303

Thực tập doanh nghiệp 1

DHKT13BTT

03/07/2020

Chiều

X11.05

422000350301

Thực tập doanh nghiệp 1

DHKT13CTT

03/07/2020

Chiều

X11.02

020300294101

Thực tập Tốt Nghiệp

TTTN-CDKT18-HL

03/07/2020

Chiều

V13.05

420300283508

Thực tập doanh nghiệp 1

DHKT13A

04/07/2020

Chiều

A6.03

020300284001

Thực tập doanh nghiệp 1

TTDN1-CDKT19-HL

05/07/2020

Sáng

A4.08

Sáng: Bắt đầu từ 7h00

Chiều: Bắt đầu từ 13h00

  • Sinh viên tham gia không đúng lịch như đã thông báo coi như 0 điểm phần vấn đáp.

 

Đơn vị liên kết