Trường Đại học Công nghiệp TP. Hồ Chí Minh
Khoa Kế toán Kiểm toán
Thông tin Học bổng
Chủ đề năm học
Dăng ký xét học bổng
Ngày đăng: 10-09-2012 - Đăng bởi:
 
                  Hiện nay Khoa KT-KT đang tổ chức XÉT HỌC BỔNG cho sinh viên của Khoa
                    Tiêu chuẩn :
                      + Các bạn sinh viên có điểm Trung bình chung tích lũy từ 7,5 trở lên
                      + Hạnh kiểm tốt
                      +Chưa đăng ký hoc cải thiện điểm 
                      +Không đăng ký học lại môn nào 
                      +Học theo chương trình đào tạo ( không học ít hơn số TC quy định)
               Hạn chót nhận Đơn Xin Xét Học Bổng vào ngày 15/09/2012
               Nộp Đơn tại Phòng Giáo Vụ Khoa KTKT cho cô Lan Phương.
 
Đơn vị liên kết