Trường Đại học Công nghiệp TP. Hồ Chí Minh
Khoa Kế toán Kiểm toán
Chuẩn đầu ra
Chủ đề năm học
Mục tiêu đào tạo và Chuẩn đầu ra của chương trình đào tạo ngành Kế toán năm 2018
Ngày đăng: 10-07-2018 - Đăng bởi: Nguyễn Thanh Bình

CHUẨN ĐẦU RA

Kiến thức

Sau khi tốt nghiệp bậc cao học chuyên Ngành kế toán, người học phải có các kiến thức sau:

 • Làm chủ được kiến thức chuyên ngành Kế toán, có thể đảm nhiệm công việc của chuyên gia trong lĩnh vực kế toán được đào tạo;
 • Có đủ tư duy phản biện các vấn đề lý luận trong lĩnh vực kế toán;
 • Có đủ kiến thức chuyên sâu để có thể phát triển kiến thức mới và tiếp tục nghiên cứu ở trình độ tiến sĩ ngành kế toán;
 • Có đủ kiến thức tổng hợp về pháp luật, quản lý kinh tế nói chung, đặc biệt trong lĩnh vực kế toán được đào tạo.

Kỹ năng

 • Có đủ kỹ năng hoàn thành công việc phức tạp, không thường xuyên xảy ra, không có tính quy luật, khó dự báo trong lĩnh vực kế toán;
 • Có đủ kỹ năng nghiên cứu độc lập để phát triển và thử nghiệm những giải pháp mới trong lĩnh vực kế toán;
 • Có đủ kỹ năng ngoại ngữ ở mức có thể hiểu được một báo cáo hay bài phát biểu về hầu hết các chủ đề trong công việc có liên quan trong ngành kế toán;
 • Có thể diễn đạt được bằng ngoại ngữ trong hầu hết các tình huống chuyên ngành kế toán thông thường;
 • Có đủ kỹ năng vận dụng công nghệ thông tin để thiết kế hệ thống thông tin kế toán và xử lý các tình huống chuyên ngành kế toán.

Năng lực tự chủ và trách nhiệm

 • Có năng lực phát hiện và giải quyết các vấn đề thuộc chuyên môn đào tạo và đề xuất những sáng kiến có giá trị;
 • Có khả năng tự định hướng phát triển năng lực cá nhân, thích nghi với môi trường làm việc có tính cạnh tranh cao và năng lực dẫn dắt chuyên môn; đưa ra được những kết luận mang tính chuyên gia về các vấn đề phức tạp của chuyên môn, nghiệp vụ; bảo vệ và chịu trách nhiệm về những kết luận chuyên môn;
 • Có khả năng xây dựng, thẩm định kế hoạch;
 • Có năng lực phát huy trí tuệ tập thể trong quản lý và hoạt động chuyên môn;
 • Có khả năng nhận định đánh giá và quyết định phương hướng phát triển nhiệm vụ công việc được giao;
 • Có khả năng dẫn dắt chuyên môn để xử lý những vấn đề lớn.

 

Đơn vị liên kết