Trường Đại học Công nghiệp TP. Hồ Chí Minh
Khoa Kế toán Kiểm toán
Điều kiện tốt nghiệp
Chủ đề năm học
Điều kiện tốt nghiệp 2018
Ngày đăng: 12-07-2018 - Đăng bởi: Nguyễn Thanh Bình

ĐIỀU KIỆN TỐT NGHIỆP 2018

Học viên đã tích lũy đủ số tín chỉ trong thời gian qui định ghi trong chương trình đào tạo chuyên ngành Kế toán, bảo vệ thành công luận văn tốt nghiệp và đáp ứng được các điều kiện tốt nghiệp bậc thạc sĩ của Bộ Giáo dục và Đào tạo  tại Khoản 2 Điều 27 của Thông tư số 15/2014/TT-BGDĐT ngày 15/5/2014 v/v Ban hành quy chế đào tạo trình độ thạc sĩ.

Link https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Giao-duc/Thong-tu-15-2014-TT-BGDDT-Quy-che-Dao-tao-trinh-do-thac-si-229824.aspx

Đơn vị liên kết