Trường Đại học Công nghiệp TP. Hồ Chí Minh
Khoa Kế toán Kiểm toán
Thông báo
Chủ đề năm học
Thông báo tổ chức Hội nghị Khoa học trẻ lần 3 năm 2021
Ngày đăng: 18-01-2021 - Đăng bởi: Vũ Minh Đức

Hội nghị được tổ chức nhằm đẩy mạnh phong trào sinh viên và giảng viên trẻ tham gia Nghiên cứu khoa học, phát triển các sản phẩm Khoa học công nghệ phục vụ đời sống nhằm phát huy vai trò của tri thức trẻ trong bối cảnh chuyển dịch của nền kinh tế toàn cầu, sự phát triển mạnh mẽ về tri thức và công nghệ. Tạo môi trường giao lưu và học hỏi, cũng như tăng cường sự kết nối, chia sẻ khoa học trẻ, cũng như tạo cầu nối cho các nhà nghiên cứu trẻ

 

Đơn vị liên kết